Захтев Бојана Јокића поводом плагијата члановима Сената Универзитета у Београду

Сенат Београдског Универзитета не реагује против грубих плагијата без преседана

Зашто не предузимате ништа поводом неакадемског понашања проф. Јанаћковића и Стојановића

  • Б. Јокић: Захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради три писана рада др Ђорђа Јанаћковића и плагирање у пет писаних радова доктора Сојановића и Јанаћковића поднео сам јер је вршено на исти начин, преузимањем садржаја copy-paste методом из електронских верзија радова других аутора које су биле доступне др Јанаћковићу.
  • Према члану 174 Закона о општем управном поступку (чије одредбе се примењују у решавању ових управних ствари) решење којим се одлучује о жалби се доноси без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од достављења жалбе. А у овим случајевима прошли су месеци и године од подношења више захтева, нико ништа не предузима
  • Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић је и као редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду добро упозната са информацијама о неакадемском понашању доктора Јанаћковића и доктора Стојановића без преседана. Али није урадила ништа од оног што је била обавезна да предузме.
  • Декан Петар Ускоковић онемогућавао је увид у дипломске радове који се налазе у библиотеци Факултета, а из којих су, што је накнадно утврђено,  плагирани делови у магистарском раду доктора Стојановића

Пише: проф. др Бојан Јокић

       (Фото: Владимир Татаревић)

Предмет: Информација о непоступању органа Универзитета у Београду и органа Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду у поступцима по захтевима за  утврђивање неакадемског понашања у изради писаних радова проф. др Ђорђа Јанаћковића и др Добрице Стојановића

Дана 30. 10. 2019. године и 12. 03. 2020. године поднео сам надлежним органима Универзитета у Београду и Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду три  захтева за утврђивање неакадемског понашања у изради писаних радова  проф. др Ђорђа Јанаћковића и др Добрице Стојановића, и то:

-дана 12.03.2020. године захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради три писана рада проф. др Ђорђа Јанаћковића (докторска дисертација, монографија и поглавље у уџбенику).

– дана 12.03.2020. године захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради докторске дисертације Добрице Стојановића, на који је као ментор наведен проф. др Ђорђе Јанаћковић.

Против Јанаћковића постоји више пријава за плагијате и незаконите радње

– дана 30.10.2019. године захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада Добрице Стојановића, на који је као ментор наведен проф. др Ђорђе Јанаћковић, а као један од чланова комисије декан Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду проф. др Петар Ускоковић

Уместо за 60 дана захтеви за проверу драстичних плагирања се не решавају месецима и годинама на ТМФ

Од подношења напред наведених захтева за утврђивање неакадемског прошло је више од годину дана, а више од четири године од доставе информација Одбору за професионалну етику Универзитета у Београду о неакадемском понашању проф. Јанаћковића, а ни у једном од наведених поступака до данас није именована стручна комисија, чији чланови би се лако могли уверити у тачност навода о неакадемском понашању доктора Јанаћковића и Стојановића.

Добрица Стојановић је грубо плагирао, али га неко упорно штити

Наиме, након подношења захтева  за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада др Добрице Стојановића Одбору за професионалну етику, Одбор за професионалну етику проследио је наведени захтев Етичкој комисији Института за мултидисциплинарна истраживања, као надлежном органу, на даље поступање.

Доказ: -Захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада др     Добрице Стојановића (прилог 1, стр. 1),

                -Обавештење Одбора за професионалну етику (прилог 1, стр. 15)

Како је Етичка комисији Института за мултидисциплинарна истраживања решењем одбацила предметни захтев, због ненадлежности исте за поступање по поднетом захтеву, подносилац захтева је дана 29. 09. 2020. године на наведено решење Етичке комисије поднео жалбу Одбору за професионалну етику, али до данас није добио одлуку Одбора за професионалну етику по наведеној жалби иако је од подношења жалбе прошло више од шест месеци.

Доказ: -Решење Етичке комисије Института мултидисциплинарних студије којим се одбацује захтев за утврђивање неакадемског понашања због ненадлежности Института (прилог 1, стр. 19),

              -Жалба Одбору за професионалну етику на решење Етичке комисије Института мултидисциплинарних студија (прилог 1, стр. 22)

Плагијати без преседана у академској заједници Србије

Такође, Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду није до данас жалиоцу Бојану Јокићу доставио одлуку по жалби због непоступања првостепеног органа, Етичке комисије ТМФ-а по жалби изјављеној против решења Етичке комисије ТМФ-а од 22. 06. 2020. године иако је од подношења наведених жалби другостепеном органу, Одбору за професионалну етику прошло више од пет, односно девет месеци.

Својим нечињењем Технолошко-Металуршки факултет и његови органи крње углед Београдског Универзитета

Доказ: -Захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради докторске дисертације др     Добрице Стојановића (прилог 1, стр. 24),

                -Решење Етичке комисије ТМФ-а (прилог 1, стр. 15),

-Жалба упућена Одбору за професионалну етику против решења Етичке комисије ТМФ-а (прилог 1, стр. 33),

-Жалба упућена Одбору за професионалну етику због непоступања по жалби првостепеног органа-ћутања администрације (прилог 1, стр 50),

-Захтев за доставу информација упућен Одбору за професионалну етику (прилог 1, стр 54),

-Одговор Одбора за професионалну етику на захтев за доставу информација (прилог 1, стр 53)

Уместо одлука другостепеног органа по наведеним жалбама, жалилац је од другостепеног органа, Одбора за професионалну етику, добио дана 07. 12. 2020. године информацију да је „Одбор за професионалну етику, на седници одржаној 4. новембра 2020. године, разматрао предметне жалбе“, не наводећи да ли је донео одлуке по истим, већ само да ће проследити захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада др Добрице Стојановића Етичкој комисији студија при Универзитету, на даље разматрање.

У достављеној информацији се ниједном речју не помиње захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради докторске дисертације Добрице Стојановића, који је упућен Етичкој комисији ТМФ.

Уместо да су предводници у борби против плагијата  на факултетима  у Београду Сенат БУ ћути и брука се

Доказ: -Захтев за доставу информација упућен Одбору за професионалну етику (прилог 1, стр 54),

-Одговор Одбора за професионалну етику на захтев за доставу информација (прилог 1, стр 53).

Подносилац наведених захтева за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада и докторске дисертације Добрице Стојановића нема сазнања да је до данас Етичка комисија студија при Универзитету у Београду поступала по предметним захтевима нити да је Етичка комисија предложила Сенату Универзитета у Београду именовање чланова стручне комисије, а наведени поступци су до данас морали бити окончани, имајући у виду прописане рокове.

Напред наведени захтеви за утврђивање неакадемског понашања у изради магистарског рада и докторске дисертације Добрице Стојановића су у вези са поступком који се води по захтеву Бојана Јокића за захтев за утврђивање неакадемског понашања у изради три писана рада др Ђорђа Јанаћковића, с обзиром да је плагирање у наведених пет писаних радова доктора Стојановића и Јанаћковића вршено на исти начин, преузимањем садржаја copy-paste методом из електронских верзија радова других аутора које су биле доступне др Јанаћковићу.

Доказ: -Захтев за утврђивање неакадемског понашања др Ђорђа Јанаћковића (прилог 2),

              -Жалба Одбору против одлуке Наставно-научног већа ТМФ-а (прилог 3, стр. 3),

-Решење Одбора за провесионалну етику којим се укида првостепена одлука Наставно-научног већа ТМФ-а (прилог 3, стр. 1).

Неажурна ректорка Иванка Поповић није предузела ништа 

Напомињем да се према члану 174 Закона о општем управном поступку, чије одредбе се имају применити у решавању ових управних ствари, решење којим се одлучује о жалби доноси без одлагања, а најкасније у року од 60 дана од достављења жалбе.

Иванка Поповић се уместо борца за утврђивање плагијата претворила у заташкивача злоупотреба на Београдском Универзитету

Ректорка Универзитета (Иванка Поповић) је као орган пословођења одговорана за спровођење у прописаним роковима поступака који се пред органима Универзита и било је за очекивати да проф. Поповић у решавању наведени управних ствари покаже, ако не већу, оно бар једнаку ажурност и заинтересованост за наведене поступке, као што је то показала у случају поступка по захтеву за утврђивање неакадемског понашања у изради писаног рада непромовисаног доктора наука (напом. уредника: чувени случај плагијата Синише Малог).

Ректорка Универзитета у Београду Иванка Поповић је и као редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду упозната са информацијама о неакадемском понашању доктора Јанаћковића и доктора Стојановића, који су без преседана у академској заједници Србије, имајући у виду проценат плагираног садржаја (више од 400 пасуса у три писана рада др Јанаћковића је преузето из других писаних радова без навођења извора) и скандалозне делове докторске дисертације Добрице Стојановића.

Доказ: -Жалба Одбору против одлуке Наставно-научног већа ТМФ-а (прилог 3)

Злоупотребе декана Петра Ускоковића
И декан проф. др Петар Ускоковић је учестовао у незаконитим и неакадемским делима и ником ништа!

Такође, указујем да сам у мају месецу 2020. године против декана Технолошко-металуршког факултета проф. Петра Ускоковића Универзитету у Београду поднео захтев за покретање поступка за утврђивање повреда Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду због постојања основа сумње да је именовани учинио повреде Кодекса из члана 16. став 2., чл. 5., чл. 6. и чл. 7. и повреда више начела Кодекса професионалне етике, укључујући начело одговорности, начело колегијалности, као и начела академске честитости и интегритета, а све због онемогућавања увида у дипломске радове који се налазе у библиотеци Факултета, а из којих су, што је накнадно утврђено,  плагирани делови у магистарском раду доктора Стојановића на коме је као члан комисије наведен проф. Петар Ускоковић.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Стојановић плагијат посветио својој деци и напаћеној земљи

Докле смо као друштво дошли, када су родитељи почели да посвећују плагијате ”својој деци” и ”напаћеној земљи” , како стоји у оригиналном тексту захвалнице из магистарског рада Добрице Стојановића:

”Ovaj magistarski rad je poklon onima koje najviše volim. On je poklon mojoj deci Zoranu i Jovanu i mojoj supruzi Zoraidi, čije su žrtve bile najveće. Nadam se da će im ova teza biti uzor da nastave istim putem u svojoj struci, Medicini i Tehnologiji.

Posebno zahvaljujem profesoru Đorđu Janaćkoviću što mi je otvorio široko vrata u nauci i što mi je otvorio srce kao učitelj i čovek. Zahvaljujem se profesorima Kosovki Obradović Đuričić, prof. Branislavu Živanoviću i prof. Petru Uskokoviću na divnoj saradnji i stručnim uputstvima. Voleo bih da ovaj rad bude mrvica svetlosti u ovoj napaćenoj zemlji.”

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

До данас нисам добио никакву информацију да ли су тела, односно органи Универзитета у Београду поднели против проф. Петра Ускоковића Одбору за професионалну етику захтев за утврђивање напред наведених повреда Кодекса, с обзиром да према одредбама важећег Правилника, као универзитетски професор који не ради на Универзитету у Београду, немам могућност да подносим пријаве због наведених повреда Кодекса професионалне етике, што је јасно наведено у иницијалном захтеву за покретање поступка против проф. Ускоковића.

Доказ: – Информација о неакадемском понашању декана Технолошко-металуршког факултета проф. др Петра Ускоковића са захтевом за покретање поступка против проф. др Петра Ускоковића због повреда одредаба Кодекса професионалне етике Универзитета у Београду и онемогућавање увида у дипломске радове (прилог 4)

У Београду, 07. априла 2021. године

5 2 votes
Article Rating

Related posts

Кривца само Бог зна

Gost autor

Европа није била наивна, већ похлепна

Prenosimo

Одсудна битка за Београд

Славко
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
старији
новији
Inline Feedbacks
View all comments
Рајко
Рајко
3 година раније

Читамо пре неки дан да је актуелна ректорка поново конкурисала за то место, као један од два кандидата (трећи је у старту елиминисан). Шта мислите, хоће ли бити изабрана?

Gorčanin
Gorčanin
3 година раније
Reply to  Рајко

Rektorka cini sve da se mnogo ne talasa na Univerzitetu i da ona dobije jos jedan mandat rektora. Na pitanje zašto Univerzit ćuti, ona sve obrazlaže narušenim međuljudskim odnosima gde se Univerzite se neće mešati. Kao da plagijati, izmišljene reference za izbore, pogresno kategorisani radovi, lažne potvrde o objavljenim radovima, nezakoniti produžeci nisu stvar institucije na čijem je čelu Ivanka Popović.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x