Društvo, Politika, Prenosimo, Slobode, Srbija

OBAVEZNA VAKCINACIJA JE ANTIUSTAVNA

DOZVOLJENO JE SAMO DOBROVOLJNO VAKCINISANJE

  • Vakcinisanja građana Republike Srbije u cilju zaštite od korona virusa mogu se sprovesti samo nad onima koji na to dobrovoljno pristanu
  • Član 25 Ustava Srbije kaže: „Fizički i psihički integritet je nepovrediv.Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka.”
  • Zašto bi građani Srbije bez pogovora verovali testovima na kovid, kada se već više puta potvrdilo da  testovi nisu pouzdani u svakom trenutku
  • U mnogim predloženim zakonskim propisima nema ni struke ni razuma
  • Primena ovog Zakona je direktan atak na porodicu i biološki i ekonomski opstanak svih građana.

 Piše: Jugoslav Kiprijanović

Nedavno usvojene izmene i dopune i do sada iz ugla ustavnosti i zakonitosti spornog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, dodatno su uznemirile građane Srbije. Još više odredbi ovog zakona sporne su iz aspekta povrede Ustavom zagarantovanih prava građana, koji je viši pravni akt od zakona, te ni jedan zakon ne može da suspenduje ili bude u koliziji sa odredbama Ustava.

Ustavni sud bi trebalo da reaguje iz više razloga, kada je u pitanju ovaj zakon.

Ko još može da veruje vlastima i kriznom štabu

U medijima se uveliko najavljuje obavezna vakcinacija, najpre zdravstvenih radnika, potom pripadnika vojske i policije, a onda i „svih ostalih redom”. Iako ne znamo ko su „svi ostali”, možemo da zaključimo da se radi pre svega o zaposlenima u javnom i državnom sektoru, a potom i o svim građanima.

Kad se ovome pridoda standardna metoda „vruće-hladno” koju su za najavu primene eksperimentalne vakcine iz Kine predstavnici vlasti priredili građanima Srbije, nije preostalo mnogo toga osim „u se i u svoje kljuse” i zdravu pamet, onoliko koliko je od nje ostalo tokom ove globalne kovid-psihoze, koja ne jenjava.

Zakon ne sme biti atak na porodicu i biološki i ekonomski opstanak građana

Usled toliko oprečnih informacija, nepotrebne neizvesnosti, selektivne primene mera i izveštavanja, postavlja se pitanje ko još može da veruje vlastima i kriznom štabu u ispravnost propisanih mera, vakcina i potrebu za vakcinacijom protiv kovida?

Čak i u samom spornom zakonu u članu 5, COVID-19, bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2, nije svrstana u tačku 1), gde se navode bolesti kao što su Difterija, morbile, zauške i sl. koje se mogu sprečiti imunizacijom, već u tačku 5) – ostale bolesti. Dakle, primljena vakcina protiv korone ne može 100% da spreči dobijanje bolesti.

Evo šta je najspornije u izmenama i dopunama zakona:

„ U članu 33. stav 2. menja se i glasi:

U slučaju pojave epidemije zarazne bolesti utvrđene u članu 32. stav 3. ovog zakona ili druge zarazne bolesti, može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti, kao i u slučaju unošenja u zemlju određene zarazne bolesti, u skladu sa planovima za odstranjivanje i održavanje statusa iskorenjivanja određenih zaraznih bolesti.”

                                         Karikatura: Vasika Tenkeš
Ustav štiti integritet svakog građanina

Najave zvaničnika o obaveznoj imunizaciji lekara, vojske i policije, protivustavni su, jer se i na pripadnike državnih službi primenjuje član 21 i 25 Ustava Republike Srbije koji glasi:

Zabrana diskriminacije

Član 21

Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.

Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.

Nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

Član 25

Fizički i psihički integritet je nepovrediv.

Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE

Pretiti lekarima, vojsci i policiji da će ostati bez posla ako se ne vakcinišu nije dobrovoljno dat pristanak, naprotiv – prisila je.

Samo slobodna odluka građanina da se vakciniše je iznad svih Zakona i Ustav to garantuje

Totalitarizam novih odredbi u spomenutom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti primetan je u članovima 29a i 31a:

„Kućna izolacija
Član 29a

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolestii licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.

Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Karantin u kućnim uslovima

Član 31a

Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja zdravim licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31. ovog zakona.”

Ne sme biti sredstava prisile u vakcinaciji
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti omogućava nasilje nad građanima

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zašto bi građani Srbije bez pogovora verovali testovima na kovid, kada se već više puta potvrdilo da  testovi nisu pouzdani u svakom trenutku? Testovi i odluka lekara epidemiologa ili lekara kojeg odredi ministar po mesnoj nadležnosti biće osnov da neko bez simptoma bude proglašen za bolesnika i smešten u kućnu izolaciju, a što je još gore po normalan život, sama sumnja u boravak sa zaraženom osobom biće osnov za kućni karantin zdrave osobe! Uz to, ako nećete, tu su komunalci, a i vojska i policija (do tad verovatno, uspešno, protivustavno prisiljena na vakcinaciju)  da i vas nateraju da ne izlazite iz kuće.

„ Član 67

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane pružaju pomoć Ministarstvu (zdravlja) u granicama svojih nadležnosti u sprovođenju mera inspekcijskog nadzora, kao i pri sprovođenju drugih mera propisanih ovim zakonom.”

Kaznena politika kao oruđe zastrašivanja i represalije, nije izostalo: možete biti kažnjeni u iznosu od 50 do 150 hiljada dinara za nepoštovanje mere kućnog karantina, do 5 hiljada dinara ako ne nosite masku, za koju stučnjaci tvrde da ne štite od kovida. I pvrh svega, na hiljade ljudi je preležalo bolest i imaju antitela. Šta će i njima mere zaštite? Ali to nije važno, važno je da Krizni štab propisao, Skupština izglasala, Vlada primenila. Gde je ovde struka? Gde je ovde zdrav razum?

Novčane kazne kao oruđe zastrašivanja i represalija

„ Član 85 i 85a

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

3a) se na graničnom prelazu ne prijave nadležnoj zdravstvenoj službi, odnosno organima nadležnim za kontrolu prelaženja državne granice, kao i ako se u mestu boravka ne jave nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje (član 30. stav 3);…

…5a) odbije ili se ne pridržava karantina u kućnim uslovima koji je određen u skladu sa članom 31a ovog zakona;

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2)…

…Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera (član 46a stav 2).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije (član 46a stav 3). ”

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Ovo je nenormalno i u praksi neprimenljivo. Dovoljno je da vam dete redovno ide u školu, da se vozite gradskim prevozom, da odlazite u prodavnicu ili tržni centar i već ste sigurno bili u bilizini nekoga sa virusom. Ovaj član zakona otvara tolike mogućnosti za zloupotrebe da ne smem ni da pomislim šta sve može da se dogodi, ako se krene sa njegovom primenom.

Sve što se do sada zbivalo u društveno-političkom životu Srbije uticalo je na pojedince ili određene grupe ljudi. Primena ovog Zakona je direktan atak na porodicu i biološki i ekonomski opstanak svih građana.

Nesporno je da je imunizacija civilizacijsko dostignuće, ali je vrlo diskutabilno ko tim civilizacijskim dostignućem u ovom trenutku upravlja.

Izvor: https://www.ifamnews.com/sr/obavezna-vaktsinatsija-je-antiustavna/

Podeli:

00votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments