Društvo, Knjige, Politika, Republika Srpska, Srbija

ZDRAV I KVALITETAN POLITIČKI ŽIVOT USLOVLJEN JE DOBRIM ORGANIZOVANJEM I UPRAVLJANJEM POLITIČKIM STRANKAMA

PROMOCIJA TRILOGIJE POLITIČKE STRANKE  DR MILANA TOMIĆA U BANJALUCI

 

  • U Banjaluci je 27. novembra u hotelu „Bosna“ u organizaciji Centra za Međunarodne odnose predstavljeno trotomno naučno istraživanje prof. dr Milana Tomića  ”Stranačka trilogija”

 

  • Knjige su u punoj sali predstavili prof. dr Miloš Šolaja, sa Fakulteta političkih nauka i predsednik Centra za međunarodne odnose, prof. dr Milan Tomić, autor naučne studije i Jovo Vukelić, urednik izdanja i publicista iz Beograda

 

Piše: Jovo Vukelić

 

Stranačka trilogija je obimno trotomno istraživačko delo, u izdanju „Beosinga“ iz Beograda, koje se na više od 1.500 strana  bavi nastankom, organizacijom, upravljanjem, funkcionisanjem i drugim aspektima osnivanja i delovanja političkih stranaka.

U Banjaluci je 27. novembra u hotelu „Bosna“ u organizaciji Centra za Međunarodne odnose predstavljeno trotomno naučno istraživanje prof. dr Milana Tomića  ”Stranačka trilogija”. Knjige su u punoj sali predstavili prof. dr Miloš Šolaja, sa Fakulteta političkih nauka i predsednik Centra za međunarodne odnose, prof. dr Milan Tomić, autor naučne studije i Jovo Vukelić, urednik izdanja i publicista iz Beograda

O porukama i zaključcima ove naučne  studije govorio je iskusni naučnik  i prof dr Miloš Šolaja: Političke partije, njihovo organizovanje, delovanje i uticaji, upravljanje političkim partijama i njihovi odnosi prema društvu, odnosi partijskih sistema i političkih sistema, odnos prema društvenim ciljevima položaj pojedinca – člana, funkcionera, glasača i stanovnika u partijskim i izbornom sistemu predstavljaju kompleksno polje istraživanja koje podrazumijeva niz varijabli čiji se uticaj na političke partije razlikuje od sredine do sredine.

Bez obzira što različita društva, države, pa i civilizacije na svojstvene  načine definišu političke partije, ostaje činjenica da su one stekle globlanu ulogu i globalni značaj, jer nema moderne države koja ne ostvaruje raspodelu moći, funkciju zakonodavne i izvršne vlasti i drugih uticaja na političke, ekonomske i društvene procese bez političkih partija.

Sve post-jugoslovenske države suočile su se problemom tranzicije vrijednosnog i političkog sistema prema opredjeljenjima izraženim u seriji političkih izbora početkom devedesetih godina prošlog vijeka. Uz brojne sličnosti koje podrazumijeva višestranačka organizacija politike u novim državama, njihov razlaz i redefinisani društveni sistemi uticali su na specifične političke prilike u kojima stranke funkcionišu u okvirima veoma različitih modela. Ti sistemi su odraz nivoa političke kulture, još više izborne kulture i spremnosti na ulogu glasača koji upravlja društvom i u velikoj mjeri u našim prilikama pokazuju nedostatke i nedefinisanu političku strukturu što često izaziva kontroverze, partijska neshvatanja, nerazumijevanja i neprimjerene obračune.

CENTAR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE BANJA LUKA

CENTER FOR INTERNATIONAL RELATION

Trotomna ‘stranačka trilogija’ Milana Tomića pod nazivom “Političke stranke” koji je teorijsku eksplikaciju svih aspekata političkih partija upotpunio bogatim ličnim iskustvom i angažmanom kao funkcioner u političkoj partiji (DSS) i kroz kompleksnu praksu tranzicionog partijskog angažovanja koji je taj angažman pružao. Niz posljednjih izbora u post-jugoslovenskim zemljama pokazuje važnost ovog obimnog istraživanja za razumijevanje sadašnjosti i predviđanje budućeg razvoja političkih partija, partijskih sistema i njihovog vođenja u kontekstu ustavnih rješanja i političkih sistema u kojima političke partije nastoje da ostvare svoje ideološke i političke ciljeve”, zaključio je Šolaja.

Jovo Vukelić, urednik izdanja govorio je o praktičnoj upotrebi ovih knjiga i naglasio: “Ova naučna studija je korisno štivo za ozdravljenje srpskih političkih partija, izvanredan priručnik svim političkim funkcionerima i aktivistima i svima koji se bave partiskim radom, organizovanjem i delovanjem partija. Upistvo kako napraviti, osnovati i voditi zdravu i dobru partijsku strukturu.

Bavljenje politikom, kao jednom od delatnosti, ima izvorni zdravi smisao u životu ljudi – kada se njom  bavimo u opštem interesu, za opšte dobro zajednice, za opšte dobro ljudi. Politiku je Aristotel definisao kao „praktičnu delatnost koja se bavi  organizovanjem ljudi da na najbolji način urede međusobne odnose“.

Tako da je bila poznata definicija već u staroj Grčkoj da je čovek političko biće (zon politikon), društveno biće, što je njegova konstitutivna, suštinska karakteristika. Čovek i politika, kao bavljenje zajedničkim pitanjima društvene zajednice, su nerazdvojni.

Drugi pojam nastao takođe u staroj Grčkoj  je pojam politikanstvo. Tim pojmom (politikant) Grci su nazivali one ljude koji su se bavili opšim problemima grada (države) ali iz interesa, to su naplaćivali, nisu radili besplatno, nisu bili  volonteri. Radili su, bavili se politikom u interesu nekog čoveka, grupe ljudi, neke strane, stranke… za ideju  – ali i za novce.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

Trotomna „Stranačka trilogija“, može se kupiti po ceni od 1.650 dinara po primerku (tomu), a komplet staje 4.950 dinara (sa PDV) u Beosingovoj knjižari “Kaisa“, Savska 9, i u knjižarama „Lagune“,  „Vulkana“, i „Službenog glasnika“  u Beogradu.  

POPUST: Broj mobilnog telefona autora za studente koji žele da kupe knjige sa velikim popustom je: 0607336803

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

I treći naziv bio je idiotes. To su bili ljudi koji se bave politikom (opšim dobrom) samo iz ličnih, uglavnom materijalnih interesa. (Idioti su bili i oni koji nisu želeli, a mogli su da se bave politikom)

Postavlja se pitanje može li se u današnjem svetu, u društvima i državama u kojima živimo čovek baviti politikom a da to ne bude politikanstvo, da ne bude bavljenje politikom iz „golih“, sebičnih interesa?

Može li se danas čovek ili grupa ljudi baviti javnim poslovima i to uspešno, mislim da bude uticajna u svojim predlozima… ako samo deluje u interesu građana, opšteg, javnog dobra… Je li to realno i je li to moguće?

Ove tri moderne knjige profesora Milana Tomića, koje govore o nastanku, stvaranju političkih stranaka, o njihovom organizovanju i njihovom delovanju na građane, na pridobijanju glasova građana, naroda razmatraju ovaj prastari problem iz svih uglova. Kroz stavove i ideje najeminentnijih mislilaca iz ove oblasti . Do savremenih teorija i metoda marketinga i menadžmenta koje su u današnje vreme neophodne za uspeh u političkom delovanju.

Pokazuju ove knjige kakva pravila i norme jedna stranka, koja obično zastupa jedan deo interesa javnosti, građana, jedan parcijalni deo interesa društva, zato se i zove strana, stranka – treba da ima da bi pridobila što više ljudi, da bi ih što više uverila, ubedila da glasaju za nju, jer će onda ona da kad dođe na vlast da realizuje njihove politička uverenja, načela, ali i interese. Praktične, materijalne interese. Ne samo načela pravde, pravičnosti jednakosti, slobode, nego i načela materijalnog blagostanja.

Ako ta pravila i norme stranka kao partikularna organizacija kroz političko delovanje sprovodi, realizuje ona ima šanse da osvoji veliki broj glasova građana, značajan broj s kojim  može da učestvuje u formiranju vlasti.

Ali da se vratimo na ključni problem oblasti kojom se bavi autor Tomić. Bitno je da se stranke, partije organizuju tako da to mogu da realizuju ono što su obećale, da postave strukturu svoje organizacije tako da su sposobne da budu efikasne, da budu kao preduzeće, kompanija, neka uspešna firma.

Tu počinje ključna priča o smislu ovog jedinstvenog naučnog dela. Ko želi da uspe u politici on mora znati glave postavke problema koji se obrađuju  u ovim knjigama, Da bi opstala partija  mora da usvoji i sprovodi pravila koja važe u celokupnom političkom delovanju i kad je uspešno i kad je neuspešno.

Iz iskustva u političkom radu kojeg sam imao u stranci naučio sam da opstanak i budućnost partije zavise umnogome od dobro postavljene organizacije i delovanje će tada biti efikasno, čak i kada se na izborima ne postigne sjajan ili dobar rezultat. Partija tada neće propasti.  U suprotnom neuspeh na izborima kod slabo organizovane partije ugrožava njn opstanak. Utoliko da zaključim; više vredi 1.000 dobro organizovanih ljudi, nego 100.000 loše organizovanih ljudi. To je istina koju je politička praksa dokazala. A ove knjige to upravo obrađuju, opisuju, objašnjavaju…

Sve tri knjige su dragocena literatura za studente i postidiplomce koji se bave političkim sistemom, političkim partijama i njenim nastankom, delovanjem, funkcionisanjem, marketnigom i menadžmentom”, zaključio je Vukelić.

S leva: prof. dr Miloš Šolaja, prof. dr Milan Tomić, autor i Jovo Vukelić, urednik izdanja

Profesor dr. Milan Tomić govorio je o nastanku ove naučne trotomne monografije kroz istraživanje dugo pet-šest godina i istakao da je motivaciju i inspiraciju dobio i imao u izjavi uglednopg svetskog teoretičara Italijana Anđela Panebjanka koji je istakao da  se ” savremene analize opiru proučavanju partija u onome što one očigledno jesu – organizacije!”

Na temelju te konstatacije profesor M.  Tomić je sproveo obimno istraživanje predstavljjući sve naučne teorije i relevantne naučne mislioce političkih sistema, partija, organizacija, političkog marketinga i menadžmenta.  Tomić je izložio glavne postavke svoj naučnog dela: “Politička stranka uvek ima izazov  i cilj da pomoću svog unikatnog organizacionog sistema, koristeći različite tehnologije delovanja u spoljašnjem okruženju, izvrši promene i preobrazi društvo, u kome će ljudi živeti spokojno, komforno i u blagostanju. Za takav politički cilj potreban je odgovarajući politički program, kojim stranka pokušava da pridobije deo biračkog tela.
U prvoj knjizi „Organizovanje političkih stranaka“  izneo sam problematiku prirode i suštine organizovanja političke stranke, imajući u vidu principe dveju teorija – političke i organizacione, zatim odnos između organizovanja i upravljanja (menadžmenta), institucionalizacije političkih stranaka, organizacionih promena u partijama, dizajniranje organizacione strukture stranke, odnose između vrsta partija i tipova organizacionih struktura i na kraju autor daje doprinos izučavanju i analiziranju organizacione kulture u političkim strankama.

Intervju M. Tomića radiju “Snaga naroda”, 29. novembra

U drugoj knjizi „Upravljanje u političkim strankama fokusirao sam se na probleme upravljanja u političkim strankama, na pojmovno razjašnjenje upravljanja i menadžmenta, na principe upravljanja, na nivoe, uloge i sposobnosti stranačkog vođstva, na funkcije menadžmenta (predviđanje, planiranje, na delovanje članstva, upravljanje ljudskim resursima, vođenje i kontrolu).
U trećoj knjizi „Marketing i finasije političkih stranaka “ analizirao sam upravljanje u pojedinim organizacijskim funkcijama političkih stranaka, i to: finansijskoj funkciji i fandrejzingu, marketingu političke stranke i političkom marketingu, funkciji upravljanja izbornim kampanjama i u administrativnoj funkciji. Ovaj treći tom biće najzanimljiviji za čitanje i najkorisniji za upotrebu za brojne „političke praktičare“.

Dr Milan Tomić istakao je da polazi od realne pretpostavke da oni koji će imati u rukama ove knjige i koji će ih čitati nemaju mnogo specijalnih znanja iz oblasti organizovanja, upravljanja, finansija i marketinga. Stoga je naglasio da nije pisao strogo naučnim i akademskim jezikom, već je objašnjavao i prestavljao znanja iz ovih oblasti popularnim stilom i razumljivim jezikom za širi auditorijum čitalaca, studenata i ljudi koji se bave društvenim i političkim pitanjima, kao i za aktiviste i funkcionere političkih stranaka. Tako ove knjige postaju tako nezaobilazno štivo i za stvaranje, ali i upravljanje političkim partijama.

Oslanjajući se ne samo na proverene naučne metode i dokazane koncepte (prilikom definisanja metodološkog i teorijskog okvira), već i na ogromno lično radno iskustvo  u radu političkih partija ( Milan Tomić je osam godina bio visoki funkcioner DSS) ova studija ima elemente ubedljivosti i slikovito kroz primere pokazuje stranačke događaje, iskustva i partijsku praksu.

Tomić je odgovarajući na pitanja slušalaca tribine “Diplomatski forum” u Banjaluci, ne kao naučnik, i ne kao teoretičar, već i kao menadžer i stranački rukovodilac (koji je stvarao i deo novije stranačke prakse u Srbiji) objašnjavao i neke zanimljive fenomemne iz političke prakse u svetu.

Zato on, kao visoki stranački funkcioner, daje vrlo slikovite primere delovanja i rada političkih partija, pokazuje iz prakse probleme koji nastaju u radu unutar partija kao i njihovom delovanju naspram javnosti. Tako je isticao primer kako odobro organizovane partije i stranke i posle odlaska dugogodišnjeg uticajnog lidera i harizmatičnog političkog vođe ne propadaju, ne nestaju nego nastavljnjaju da postoje kao što je bio slučaj posle odlaska Helmuta Kola. lidera CDU, sa čela partije krajem 90-tih godina prošlog veka, posle 16 godina vladavine. 

Video link (intervju dr M. Tomića TV N1, traje 11 minuta)

http://ba.n1info.com/Video/Info/a300102/Tomic-Danas-se-svi-mi-bavimo-politikom.html

 

 

Podeli:

00vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments